Algemene voorwaarden

  1. BETALINGSVOORWAARDEN
  • Bepaling van de kosten en erelonen

Het boekhoudkantoor zal voor de verrichte prestaties (maandelijks/driemaandelijks) periodiek een ereloonnota, met toepassing van de btw opstellen. De erelonen worden berekend conform de vastgelegde afspraken.

Deze tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar op 1 januari. Na de indexatie van de tarieven kunnen deze ook afgerond worden.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden uitgevoerd, ook al is de opdracht niet beëindigd.

  • Betalingsvoorwaarden

Facturen en ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. En dit door overschrijving op het rekeningnummer van het boekhoudkantoor.

Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder een ingebrekestelling een interestvergoeding op gelijk aan 10% op jaarbasis en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de totale facturen met een minimum van 125 euro en verhoogd met de eventuele administratie- en rechtsplegingskosten.

  • Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur gemotiveerd geformuleerd te worden aan het boekhoudkantoor. Het overschrijden van deze termijn maakt de betwisting laattijdig. Indien geen (tijdige) betwisting het boekhoudkantoor bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

  1. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van het boekhoudkantoor, in casu de rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing.

  1. HANDTEKENING EN AKKOORD VAN HET BOEKHOUDKANTOOR EN DE CLIËNT

Door het tekenen van de opdrachtbrief en het paraferen van de verschillende pagina’s bevestigen het boekhoudkantoor en de cliënt uitdrukkelijk hun instemming met alle er in opgenomen bepalingen en erkennen zij kennis te hebben genomen van de inhoud alvorens te handtekenen en bevestigen tevens de ontvangst van de bijlage ‘identificatiefiche van het boekhoudkantoor’.

Opgemaakt te Antwerpen